Algemene Voorwaarden

FEM Advocatuur

Algemene voorwaarden FEM Advocatuur

 1. FEM Advocatuur

1.1 FEM Advocatuur is een eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 68680414

 2. Toepasselijkheid

 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle opdrachtbevestigingen die ik met u als cliënt aanga.

2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op en strekken tevens ten behoeve van personen die mij als advocaat bijstaan alsmede ten behoeve van de door mij ingeschakelde derden zoals deurwaarders, deskundigen en waarnemers.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van een cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Opdrachten en opzegging

3.1 In een opdrachtbevestiging beschrijf ik de opdracht die u aan mij verstrekt en welke ik aanvaard. Anderen dan u als cliënt kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

3.2 Beide partijen (u en ik) kunnen de opdracht steeds opzeggen. Wanneer ik de opdracht opzeg, zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden en in overleg met u zorgdragen voor de overdracht van de eventueel nog te verrichten werkzaamheden.

3.3 In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer over uw vermogen kan beschikken ben ik bevoegd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding. Eventuele vorderingen van mij op u zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Uitvoering opdracht

4.1 In de opdrachtbevestiging leggen wij vast welk resultaat wij met de opdracht beogen te bereiken.

4.2 Ik zal mij inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeer niet dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt.

4.3 Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde.

4.4 Ondanks het in lid 3 van dit artikel bepaalde, heb ik het recht om werkzaamheden (deels) over te dragen of, anderen te consulteren als dit de uitvoering van de opdracht ten goede zal komen en ik dit nodig acht. Ik ben hierbij gerechtigd om zonder overleg namens u de algemene voorwaarden van deze in te schakelen derden te accepteren. Ik ben niet aansprakelijk voor de fouten of de tekortkomingen van deze derden.

4.5 Ik ben als advocaat verplicht te onderzoeken of conflicten wellicht beter buiten rechte kunnen worden opgelost. Pogingen te onderhandelen en andere vormen van communicatie met de wederpartij kunnen in uw belang zijn, en dienen in ieder geval te worden beschouwd in het licht van de gedragsregels voor advocaten.

5. Honorarium

5.1 Ik spreek met cliënten een honorarium af. In principe zal dit op basis van mijn uurtarief geschieden. Het uurtarief en eventuele kosten worden, voor zover wettelijk vereist, vermeerderd met 21% BTW. Het staat mij vrij om mijn uurtarief periodiek, in beginsel jaarlijks per 1 januari, te herzien. Een dergelijke herziening zal ik u vooraf schriftelijk of elektronisch mededelen.

5.2 Kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de rechtsprekende macht) worden aan u doorbelast.

5.3 Ik heb het recht om op elk moment een voorschot aan u in rekening te brengen. Met een voorschot wordt dan zowel mijn honorarium als kosten derden verrekend. Indien ik een voorschot in rekening breng, zal ik pas met mijn werkzaamheden aanvangen nadat het voorschot door u is voldaan.

5.4 Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen dient u mijn declaraties binnen 14 (veertien) dagen na de datum van de declaratie volledig te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim.

5.5 Ik ben bevoegd om op elk moment mijn werkzaamheden op te schorten indien u één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of redelijkerwijs te verwachten is dat u deze niet zal naleven.

6. Informatieplicht

6.1 U bent verplicht alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en alle door mijn als Advocaat verlangde informatie, correct, tijdig en volledig te verstrekken. U staat ervoor in dat alle aan mij verstrekte informatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) correct, volledig en niet misleidend is.

7. Klachten

7.1 Indien u van mening bent dat ik een prestatie niet naar behoren heb verricht, dient u dat schriftelijk en onder opgave van reden aan mij te melden binnen 14 (veertien) dagen na de datum u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan u op het gestelde gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

7.2 Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van FEM Advocatuur. De kantoorklachtenregeling is raadpleegbaar op de website www.femadvocatuur.nl.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

8.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door mij in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 5000,-.

8.3 Ik ben nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (maar niet uitsluitend) gevolgschade, omzetderving, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie.

8.4 U dient griffierecht tijdig en volledig te betalen, zulks met inachtneming van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht kan nadelige gevolgen meebrengen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht, indien ik u voorafgaand aan het verstrijken van de betalingstermijn van het griffierecht heb gewezen.

9. Identificatieplicht

9.1 Op grond van de wet- en regelgeving ben ik primair verplicht tot geheimhouding. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om opdrachtgevers te identificeren en in bepaalde gevallen een nader cliëntenonderzoek te verrichten. Als opdrachtgever dient u mij de daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan mij ter hand te stellen.

9.2 Op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), ben ik verplicht om onder omstandigheden een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Ten aanzien van proceshandelingen geldt wel volledige geheimhouding.

10. Toepasselijk recht en verjaring

10.1 Op mijn algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Deze algemene voorwaarden liggen bij FEM Advocatuur ter inzage en zullen op uw verzoek schriftelijk of langs elektronische weg aan u worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar op de website www.femadvocatuur.nl.

10.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, geschillen over het bestaan of de geldigheid van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, zullen in eerste aanleg exclusief (dus met uitsluiting van andere fora) worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

10.4 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij twee jaar na het ontstaan van de vordering.

10.5 Uw instemming met mijn algemene voorwaarden vraag ik altijd door ondertekening van de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden zijn verwerkt zodat ik zeker weet dat u weet wat wij hebben afgesproken.

11. Taal

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Engels. In het geval van een geschil over deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.

Versie

Januari 2020